Logga in

Kårprogrammet

Info om denna aktivitet

Söndag 04 oktober 2020 14:30 - 17:00
Kårstämma
Plats  Björkstigen 7, Vaxholm

Kallelse till ordinarie kårstämma i Waxholms Scoutkår

Var: Scoutgården, Björkstigen 7 (det kommer även finnas möjlighet att delta digitalt)

När: Söndagen den 4 oktober 2020 kl.15.00 (fika från kl 14.30)

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande och sekreterare för detta möte
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av justeringsmän
 5. Fråga om stämman behörigen sammankallats
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse
 7. Fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 8. Beslut gällande kårens överskott
 9. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2020/2021
 10. Behandling av proposition & motioner (måste skickas in senast en vecka före stämman)
 11. Föredragning av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Astrid Magnussons Fond
 12. Fastställande av balansräkning i Astrid Magnussons Fond samt fråga gällande ansvarsfrihet för fondens styrelse
 13. Val av kårordförande och vice kårordförande
 14. Val av kassör samt övriga ledamöter till styrelsen
 15. Val av revisor och revisorsuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Val av ledamöter i Astrid Magnussons Fond
 18. Val av delegater till demokratijamboreen
 19. Val av delegater till distriktsstämman
 20. Avslutning av stämman

  pdf Instruktion för digitalt deltagande (401 KB)