Logga in

Kårstämma 1 oktober

Kallelse till ordinarie kårstämma i Waxholms Scoutkår

Var: Scoutgården, Björkstigen 7 

När: Söndagen den 1 oktober 2023 kl.16.00 (Fika och bildvisning från World Scout Jamboree från kl 15.00)

$1 Öppnande av stämman

$2 Val av ordförande och sekreterare

$3 Justering av röstlängden

$4 Val av två protokolljusterare

$5 Fråga om stämman behörigen sammankallats

$6 Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse

$7 Fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

$8 Beslut gällande kårens överskott/underskott

$9 Fastställande av medlemsavgift och budget för 2023/2024

$10 Behandling av proposition & motioner (inga att behandla i år)

$11 Föredragning av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Astrid Magnussons Fond

$12 Fastställande av balansräkning i Astrid Magnussons Fond samt fråga gällande ansvarsfrihet för fondens styrelse

$13 Val av kårordförande och vice kårordförande

$14 Val av kassör samt övriga ledamöter till styrelsen

$15 Val av revisor och revisorsuppleant

$16 Val av valberedning

$17 Val av ledamöter i Astrid Magnussons Fond

$18 Val av delegater samt suppleanter till distriktsstämman

§19 Avslutning av stämman